POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje o zasadach przetwarzania Danych Osobowych przez spółkę pod firmą: RestBill spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w ramach korzystania z Aplikacji mobilnej „Restbill” w wersji on-line oraz jej funkcjonalności. Dla Usługodawcy ochrona i bezpieczeństwo informacji pozyskiwanych od Klientów Aplikacji w szczególności Danych Osobowych, jest najwyższym priorytetem. W tym celu dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Danym Osobowym odpowiednio wysoki stopień bezpieczeństwa.

W niniejszej Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych Klientów Aplikacji, które gromadzone są bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.

I. Pojęcia, którymi posługujemy się w Polityce prywatności

Dane Osobowe – wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym w szczególności imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności udostępniona w Aplikacji Usługodawcy w ramach świadczonych usług, określający zasady prywatności oraz ochronę Danych Osobowych Klientów.

Regulamin – dokument stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, zasady działania Aplikacji oraz prawa i obowiązki wymienionych w nim podmiotów dostępny tutaj.

Aplikacja – należąca do Usługodawcy aplikacja w wersji on-line o nazwie „RestBill”, dostępna dla systemów operacyjnych Android i iOS, która została przygotowana i udostępniona przez Usługodawcę, umożliwiająca Klientom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Usługodawcę poprzez Aplikację. Aplikacja dostarcza narzędzia informatyczne do dokonywania płatności za towary i/lub usługi na rzecz Restauracji, co następuje poprzez świadczenie usług płatniczych oraz innych usług, przez Dostawcę bezpośrednio na rzecz tych Restauracji, w tym korzystanie z obcych systemów płatności dostarczanych przez podmioty inne, niż Usługodawca.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”).

Usługodawca – RestBill Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000921324, posiadająca numer NIP: 8971892330, oraz numer REGON: 389021839.

Dostawca – oznacza dostawców usług płatniczych w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych, realizujących we własnym imieniu usługi płatnicze na rzecz Klientów, o których to usługach jest mowa m.in. w art. 3 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Lista Dostawców dostępna jest tutaj: https://stripe.com/en-pl

Restauracja– podmiot będący przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy Prawo Przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162 z późń. zm.) prowadzący restaurację/punkt gastronomiczny, który umożliwia Klientom korzystanie z Aplikacji.

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność prawną do czynności prawnych, która korzysta na swoim urządzeniu mobilnym z oferowanych przez Aplikację funkcjonalności.

II. Administrator i kontakt do niego

Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Aplikacji jest Usługodawca, tj. RestBill sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa, KRS: 0000921324, REGON: 389021839, NIP: 8971892330, kontakt: hello@restbill.pl.

III. Inspektor Ochrony Danych

Usługodawca wyznaczył punkt kontaktowy ds. ochrony danych osobowych – zapytania prosimy przesyłać na adres e-mail: lko@restbill.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora tj. ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa. Kontaktować można się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Danych Osobowych, w szczególności w sprawie korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych.

IV. Przetwarzanie danych osobowych

1. W związku z korzystaniem przez Klientów z Aplikacji, Usługodawca zbiera dane, w tym Dane Osobowe, w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług w Aplikacji. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych Osobowych gromadzonych podczas korzystania z Aplikacji przez Klienta.

2. Usługodawca zbiera i przetwarza Dane Osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym w szczególności RODO, przepisami szczególnymi umożliwiającymi stosowanie RODO oraz przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

3. Usługodawca zapewnia, że w sytuacjach kiedy podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora został przeprowadzony test ważenia interesów Administratora i podmiotów danych, w wyniku którego cel przetwarzania będzie nadrzędnym wobec praw i wolności Klientów.

4. Dane Osobowe przechowywane są w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której te dane dotyczą przez okres korzystania z usług Aplikacji przez Klientów (tj. posiadania konta/profilu), z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.

5. Po zakończeniu korzystania przez Klientów z usług oferowanych w Aplikacji, Administrator może przetwarzać dane o Kliencie, o ile są one niezbędne do rozliczenia usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usług dostępnych w Aplikacji.

V. Cele i podstawy prawne przetwarzania

Korzystanie z Aplikacji

1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Aplikacji (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii) przetwarzane są przez Usługodawcę:

a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Klientom treści gromadzonych w Aplikacji – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy w ramach usługi świadczonej przez Usługodawcę drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Klientów, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług w ramach Aplikacji;

c) w celach marketingowych – zasady przetwarzania Danych Osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „Marketing”.

d) W celu wystawienia i przesyłania elektronicznej faktury, przy dokonywaniu Płatności – na co Klient wyraził zgodę akceptując Regulamin. Postawą prawną jest konieczność realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w związku z czym podanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia faktury jest dobrowolne, lecz konieczne do prawidłowego świadczenia usług przez Aplikację.

Formularz kontaktowy

1. Usługodawca zapewnia możliwość kontaktu przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych Osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Klientem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Klient może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

2. Dane osobowe przekazywane za pośrednictwem formularza kontaktowego są przetwarzane:

a) w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie i dobrowolnie (pola formularza oznaczone jako nieobowiązkowe) – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Klienta wyrażona przez wyraźne działania potwierdzające (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 4 pkt 11 RODO);

b) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku z umową współpracy lub umową o świadczenie usług drogą elektroniczną – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

c) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Klientów za pośrednictwem Strony internetowej w celu doskonalenia jej funkcjonalności.

Obsługa konta w Aplikacji

a. Klienci zakładający konto w Aplikacji proszeni są o podanie danych niezbędnych w celu realizacji świadczonych usług. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane na potrzeby prawidłowej realizacji rejestracji i obsługi Konta, w tym jego obsługi w Aplikacji, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości korzystania z Aplikacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

b. Klient poproszony jest o podanie następujących danych, których podanie jest konieczne do dokonania rejestracji w Aplikacji:

• e-mail (wymagane);

• hasło (wymagane);

• imię i nazwisko (wymagane);

• adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym (wymagane);

• nazwa firmy (opcjonalnie);

• NIP (opcjonalnie);

c. Szczegółowe informacje dotyczące zakładania konta oraz świadczonych usług znajdują się w Regulaminie dostępnym tutaj.

Reklamacje

Dane Osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Marketing

1. Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub marketing bezpośredni za pomocą telefonicznych urządzeń końcowych. Dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody w zakresie:

a. przesyłania informacji marketingowych oraz przesyłania ofert w rozumieniu kodeksu cywilnego o wybranych przez Panią/Pana produktach lub usługach świadczonych przez Administratora Danych Osobowych, w tym przez jego partnerów zewnętrznych. (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

b. przesyłania informacji marketingowych oraz przesyłania ofert w rozumieniu kodeksu cywilnego o wybranych przez Panią/Pana produktach lub usługach.

c. przekazywania informacji oraz ofert handlowych i w celu zawarcia umowy na świadczenie Usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W zakresie przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub marketingu bezpośredniego za pomocą telefonicznych urządzeń końcowych dane będą przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez wyraźne działania potwierdzające (art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 4 pkt 11 RODO), polegające na uzupełnieniu odpowiedniego pola do wpisania adresu e-mail lub numeru telefonu.

2. Ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody na marketing świadczony drogą elektroniczną w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanej przed wycofaniem zgody.

3. W celu wycofania zgody prosimy przesyłać odpowiednie żądanie na adres e-mail: obo@restbill.pl

Dane pozyskiwane automatycznie

1. Administrator zbiera informacje Klienta podczas korzystania z urządzenia mobilnego podczas korzystania z Aplikacji. Zbierane informacje obejmują: (1) adres IP; (2) typ urządzenia; (3) system operacyjny; (4) identyfikator urządzenia; (5) język przeglądarki; (6) czas dostępu.

Pliki cookies i podobne technologie

1. Aplikacja „Restbill” wykorzystuje pliki Cookies tj. pliki tekstowe zachowywane przez przeglądarkę na urządzeniu mobilnym Klienta korzystającego z Aplikacji, które zawierają określone informacje umożliwiające w szczególności identyfikację połączenia. Pliki Cookies stanowią prawnie dopuszczalne i użyteczne narzędzie, na przykład w analizowaniu skuteczności projektu aplikacji mobilnej i reklamy oraz w sprawdzaniu tożsamości użytkowników prowadzących transakcje w systemie online.

2. Gdy Klient korzysta z Aplikacji stosowane są pliki cookies umożliwiające identyfikację jego urządzenia – pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie dają możliwości identyfikacji Klienta). W niektórych przypadkach, informacje te, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą – przypisanie pewnych zachowań konkretnemu Klientowi, np. poprzez powiązanie ich z danymi pozyskanymi przy rejestracji Konta w Aplikacji – a tym samym zostać uznane za dane osobowe.

3. Aplikacja wykorzystuje pliki Cookies wewnętrzne w celu realizacji procesów niezbędnych do zapewnienia realizacji funkcjonalności Aplikacji, w celach statystycznych oraz reklamowych, a także w celu utrzymania sesji zalogowanego Klienta, w tym w zakresie niezbędnym dla utrzymania w pamięci dokonanych przez Klienta wyborów dotyczących zamówienia, poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Aplikacji, jak również zwiększeniu użyteczności i personalizacji zawartości witryn Aplikacji, w tym prezentowania, tworzenia, przyznawania i realizacji reklam, ofert, czy rabatów dedykowanych danemu Klientowi zgodnie z jego zainteresowaniem.

4. Aplikacja wykorzystuje pliki Cookies zewnętrzne zamieszczane przez podmioty trzecie w celach analitycznych, w tym analizy i monitorowania ruchu w Aplikacji.

5. Pliki Cookies mogą być umieszczane w urządzeniach końcowych Klientów również przez podmioty współpracujące z Aplikacją „Restbill”.

6. Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem cookies jest możliwe na podstawie wyrażonej przez Klienta zgody. Standardowo oprogramowania zainstalowane na komputerze lub innym urządzeniu podłączonym do siec domyślnie zezwalają na umieszczanie plików cookies na takim urządzeniu, a tym samym na zbieranie informacji o Klientach.

7. Klient może w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć możliwość przetwarzania plików Cookies przez swój system teleinformatyczny. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na takie działania. Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym można znaleźć w podręczniku użytkowania/instrukcji danego telefonu lub urządzenia mobilnego.

8. Przechowywanie plików Cookies lub uzyskiwanie dostępu do plików Cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Klienta i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

VI. Okres przetwarzania danych osobowych

1. Okres przetwarzania danych przez Usługodawcę zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub obsługi zapytania, do czasu wycofania wyrażonej zgody (jeśli zgoda jest podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych) lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania Danych Osobowych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy.

2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

3. Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym Administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem w Aplikacji.

4. Treść zapytań i informacje w formularzach są archiwizowane na wewnętrznym serwerze pocztowym. Archiwum jest przetrzymywane nie dłużej niż 1 rok.

5. W przypadku konieczności dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrony przed roszczeniami, Administrator może przetwarzać dane osobowe określonych Klientów wyrażonych podczas rejestracji konta do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń Administratora względem Klienta, który zazwyczaj wynosi 2 lata zgodnie z art. 751 pkt. 1) ustawy Kodeks cywilny, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy - np. w przypadku większości roszczeń będzie to termin 6 lat, ustalany zgodnie z brzmieniem art. 118 ustawy Kodeks cywilny.

VII. Uprawnienia Klienta

1. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych Osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

2. W zakresie, w jakim dane Klienta przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w każdym dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3. Klient ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

4. W przypadku żądania zaprzestania przetwarzania Danych Osobowych, Usługodawca może nie być w stanie prawidłowo zrealizować swoich świadczeń, w szczególności w postaci udostępnienia Aplikacji dla Klientów.

VIII. Odbiorcy danych

1. W związku z realizacją usług Dane Osobowe mogą być przekazywane lub udostępnione innym podmiotom. Takimi odbiorcami Danych Osobowych Klientów mogą być pracownicy i współpracownicy Administratora, podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie Danych Osobowych i zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, podmioty współpracujące z Administratorem (w szczególności restauracje, w których Klienci korzystają z Aplikacji), podmioty i organy uprawnione do tego na podstawie odrębnych przepisów. W ramach tych podmiotów można wymienić następujące kategorie podmiotów: świadczące usługi handlowe, płatnicze, pośrednictwa, fakturowania, hostingowe, księgowe, informatyczne, doręczania korespondencji i przesyłek, prawne, windykacyjne, obsługi strony internetowej, marketingowe, PR oraz archiwizacyjne.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta właściwym organom bądź innym podmiotom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

IX. Przekazywanie danych do państwa trzeciego

1. Poziom ochrony Danych Osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Usługodawca przekazuje Dane Osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

a) współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane Osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych Osobowych;

b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

X. Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Usługodawca na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane Osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny, tj. zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Usługodawca dba o to, by wszystkie operacje na Danych Osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

2. Usługodawca podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Usługodawcy.

3. Przetwarzając Dane Osobowe, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu osobom, których dane dotyczą. Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony Danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty), Administrator podejmie odpowiednie działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

XI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

1. Aplikacja może wykorzystywać dane o lokalizacji urządzenia Klienta (komputera, telefonu komórkowego, tabletu itp.).

2. Zgoda na dostęp do usług lokalizacji Twojego urządzenia jest wymagana, aby aplikacja mogła zaoferować Ci funkcje oparte na lokalizacji, takie jak wyświetlanie ofert dostępnych w Twoim pobliżu. Jeżeli nie zezwolisz na dostęp, możliwe będzie wyświetlanie tylko ograniczonej treści zależnej od lokalizacji.

XII. Zmiany Polityki prywatności

1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w uzasadnionych przypadkach aktualizowana przez Administratora.

2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 03.03.2022 r. .

Wyślij zapytanie